Garantiefonds

Wat zijn de belangrijkste stappen in de terugbetalingsprocedure van het depositogarantiestelsel?

Wat zijn de belangrijkste stappen in de terugbetalingsprocedure van het depositogarantiestelsel?

Voor de financiële instellingen:

1° stap: informatie
De procedure wordt getriggerd door het in gebreke stellen van de financiële instelling.
Het Garantiefonds informeert de burger via zijn website, de media en het Belgisch staatsblad.

2° stap: mededeling van het rekeningnummer
U kan een rekeningnummer mededelen waarop u de terugbetaling van het Garantiefonds wenst te ontvangen. Dit rekeningnummer dient medegedeeld te worden via MyMinfin (of, als u geen toegang hebt tot MyMinfin, via een papieren formulier dat op onze website zal kunnen worden gedownload vanaf de vaststelling van de faling). Wij raden u aan dit zo snel mogelijk te doen teneinde de uitbetalingstermijn te beperken. 

3° stap: terugbetaling aan de klanten
Het Garantiefonds zal het bedrag waarop u recht hebt storten op het door u doorgegeven rekeningnummer.
Het Garantiefonds zal de betaling uitvoeren binnen de 15 werkdagen te rekenen vanaf het in gebreke blijven van de kredietinstelling.

4°stap: behandeling van individuele gevallen en beëindiging terugbetaling.
Het Garantiefonds blijft de bijzondere en complexe gevallen behandelen, alsook eventuele klachten en vorderingen. Zij informeert vervolgens omtrent de uiteindelijke terugbetaling.

Belangrijke opmerking: teneinde een effectieve communicatie te verzekeren, raden wij u ten zeerste aan in geval van enige wijziging van uw contactinfo (naam, adres, etc), uw contactpersoon binnen uw financiële instelling te informeren.

Voor verzekeringsinstellingen:

1° stap: informatie
De procedure wordt getriggerd door het in gebreke stellen van de verzekeringsinstelling. Het Garantiefonds informeert de burger via zijn website, de media en het Belgisch staatsblad.

2° stap: vraag tot tussenkomst
In de twee maanden die volgen op het ingebreke stellen, kan u het Garantiefonds een document bezorgen, naar behoren ingevuld, dat u ter beschikking zal worden gesteld via onze website of via een eenvoudige aanvraag vergezeld van uw identiteitskaart.
U heeft de keuze tussen:

  • Een tegemoetkoming ter waarde van de afkoopwaarde van uw contract, dat gestort wordt op een bankrekening naar keuze (eventuele belastingen zullen in rekening worden gebracht);
  • Een overdracht van uw contract naar een andere levensverzekeringsinstelling (geen belastingsheffing in dit geval). U dient aan uw aanvraag tot overdracht een fiscaal attest aangeleverd door de nieuwe verzekeringsinstelling toe te voegen. 

Opgelet : dit nieuw verzekeringscontract moet over dezelfde fiscale voordelen beschikken als het contract waarvoor overdracht wordt aangevraagd.

3°stap: terugbetaling
Het Garantiefonds komt dus tussen in de terugbetaling of in de overdracht van het berekende bedrag van het verzekeringscontract.
Opgelet: teneinde de tussenkomst van het Garantiefonds te kunnen verzekeren, is een fiscaal attest of een geldig rekeningnummer vereist.