Garantiefonds

Optima Bank

03/05/2017

Status van de Optima uitbetalingen

Op 2 mei 2017 heeft het Garantiefonds 2.747 gedupeerden uitbetaald voor een globaal bedrag van 48,6 miljoen euro, namelijk 89,3% van de gedekte tegoeden van Optima Bank.
------------------------------------------------------------------------------
 
21/02/2017 Bijgewerkt 03/05/2017

Aanvraag voor terugbetaling Optima: Uiterste datum vastgesteld op 9 juni 2017

De uiterste datum waarop de deposanten de terugbetaling van hun deposito's kunnen vragen, wordt vastgesteld op 9 juni 2017, 1 jaar na de faling van 9 juni 2016.

De deposanten van wie de beschermde deposito's nog niet werden terugbetaald en nog niet werden erkend in het kader van de faling van Optima Bank nv, kunnen hun terugbetaling aanvragen bij het Garantiefonds voor de financiële diensten.

De betrokken klanten kunnen tot en met 9 juni 2017 aan het Garantiefonds een geldig bankrekeningnummer meedelen dat werd geopend bij een andere bankinstelling en waarop de terugbetaling zal worden uitgevoerd.

1) U bent een Belgische inwoner natuurlijke persoon (Belgische identiteitskaart)

Uw bankrekeningnummer kan worden meegedeeld via het portaal MyMinfin (geautomatiseerde behandeling) op de volgende wijze:

Surf naar www.myminfin.be en Meld u aan (indien u kiest voor aanmelding via de elektronische eID-kaartlezer, moet u eerst de software eID Viewer installeren:  https://eid.belgium.be/nl)

Klik vervolgens op Mijn vermogen (in het linkermenu) en dan op Garantiefonds (BBF)

Kies de instelling Optima Bank NV in de lijst, vul uw bankrekeningsgegevens (IBAN, BIC en titularis) in en klik dan op Bevestigen

De deposanten die geen toegang hebben tot dit portaal hebben, kunnen ook hun bankrekeningnummer meedelen via een formulier dat kan worden gedownload. Zie onderstaande publicatie van 05/07/2016.

2) Voor rechtspersonen (vennootschappen, vzw's,...) en feitelijke verenigingen

U moet het bankrekeningnummer waarop de terugbetaling zal worden uitgevoerd, meedelen via een formulier dat kan worden gedownload. Zie onderstaande publicatie van 05/07/2016.

 

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 14/02/2017 waarin deze uiterste datum werd vastgesteld: Publicatie Belgisch Staatsblad 14/02/2017

------------------------------------------------------------------------------
27/09/2016
 

Status van de Optima uitbetalingen

Het Garantiefonds heeft op 13 september 2.439 klanten uitbetaald voor een globaal bedrag van ca. 44 M euro, namelijk 83% van de gedekte tegoeden van Optima Bank.
 
------------------------------------------------------------------------------
05/07/2016

Start van de uitbetalingen

Het Garantiefonds heeft op 28 juni  802 klanten uitbetaald voor een globaal bedrag van ca. 18,6 M euro. Op 01 juli werd nog ca. 9,4 M euro overgemaakt aan in totaal 398 klanten. Andere betalingen zullen regelmatig volgen.
 
Het Garantiefonds vestigt er uw aandacht op dat het noodzakelijk is een rekeningnummer bij een andere financiële instelling mee te delen aan het Fonds om de gewaarborgde sommen te kunnen ontvangen. Dit kan vrij eenvoudig via het portaal MyMinfin (E-services - Garantiefonds) of via het formulier dat u op deze site vindt.

------------------------------------------------------------------------------

Communicatie met betrekking tot het in gebreke blijven van Optima Bank

Conform artikel 381 van de bankwet, heeft de Nationale Bank van België op 9 juni 2016 het Garantiefonds officieel gemeld dat Optima Bank NV niet in staat blijkt te zijn de deposito’s terug te betalen en daartoe ook op afzienbare termijn niet in staat lijkt te zijn.

Te rekenen vanaf 9 juni 2016 is het Garantiefonds belast met de terugbetaling van de beschermde tegoeden van de klanten van Optima Bank NV. Het Garantiefonds zal u zo snel mogelijk terugbetalen en dit binnen een termijn van maximum 20 werkdagen.

 

Welke zijn de praktische modaliteiten van terugbetaling door het Garantiefonds?

De bedragen waarop u recht heeft, zullen u uitsluitend via overschrijving op een bankrekening worden terugbetaald.

  1. Voor rechthebbenden - natuurlijke personen:
  • Daarom vragen wij u aan te melden via het portaal My Minfin (www.myminfin.be). Klik op "Mijn vermogen" en daarna op "Garantiefonds". Geef vervolgens daar een geldig bankrekeningnumer van een andere bank in.  Het Garantiefonds zal u op dit rekeningnummer terugbetalen.

Als u niet over een rekeningnummer bij een andere bank beschikt, moet u verplicht en zo snel mogelijk een rekening openen en ons dit nieuwe rekeningnummer doorgeven.

  • Als u geen toegang tot het portaal My Minfin heeft, kunt u uw rekeningnummer doorgeven via dit papieren formulier dat beschikbaar is in pdf of Word. U moet ook een kopie recto verso van uw identiteitskaart bij dit formulier voegen.

Op eenvoudig verzoek via e-mail, brief of telefoon, kunnen wij u het papieren formulier ook opsturen.  U mag ons dit formulier terugsturen via e-mail of brief.

  1. Voor rechthebbenden - feitelijke verenigingen, rechtspersonen:

U moet een vraag om tussenkomst indienen met behulp van het aanvraagformulier in pdf of Word. U moet volgende documenten bij het aanvraagformulier voegen:

  • een kopie recto/verso van uw identiteitskaart,
  • een bewijs dat u handelt in hoedanigheid van gevolmachtigde of penningmeester van de feitelijke vereniging of rechtspersoon,
  • attest van bankidentiteit dat bewijst dat de voor de terugbetaling gekozen bankrekening wel degelijk geopend werd op naam van de feitelijke vereniging of rechtspersoon.
  1. Voor kasbonnen bewaard in een andere bank:

U moet een vraag om tussenkomst indienen met behulp van het aanvraagformulier in pdf of Word. U moet volgende documenten bij het aanvraagformulier voegen:

  • een kopie recto/verso van uw identiteitskaart,
  • het bewijs dat deze kasbonnen aangehouden werden op een datum ná de datum van het in gebreke blijven.
Voor bijkomende informatie kan u steeds onze FAQ raadplegen.

 

Gegevens van het Garantiefonds:

Telefoonnr : 0257/47.840 (bereikbaar elke werkdag van 8u tot 12u en 13u tot 17u).

E-mailadres: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be

Briefwisseling:        FOD Financiën – Garantiefonds

Kunstlaan 30 – 1040 Brussel

 

Gegevens van de curator:

Mr. Geert Defreyne

Telefoonnr: 09 220 60 63  

E-mailadres: gdf@faillissementoptimabank.eu

Fax: 09 248 04 44  

Site web: http://faillissementoptimabank.eu/

------------------------------------------------------------------------------

09/06/2016

Tussenkomst van het Garantiefonds

Het Garantiefonds komt tussen zodra het faillissement is uitgesproken, of zodra de toezichthouder dit beslist. De terugbetaling van de beschermde tegoeden moet plaats vinden binnen de 20 werkdagen. Er is een bescherming tot een maximum van 100.000 EUR per klant.

De terugbetalingen zullen uitgevoerd worden via een overschrijving op een bankrekening naar keuze, die door de klant wordt meegedeeld. De modaliteiten voor de communicatie van dit rekeningnummer zullen gepubliceerd worden.

Het Garantiefonds beschikt over voldoende financiële middelen om alle betrokken klanten terug te betalen.

Verdere en meer precieze informatie zal gecommuniceerd worden, zodra mogelijk.

 

Perscommuniqué van de Nationale Bank van België:

https://www.nbb.be/nl/artikels/perscommunique-verband-met-optima-bank

Perscommuniqué van de Minister van Financiën:

http://www.belga.be/nl/news/details-80872505/