Garantiefonds

Beschermingsregeling

Elke deposito die wordt aangehouden bij een kredietinstelling ressorterend onder een lidstaat van de Europese economische ruimte is beschermd tot 100.000 € per persoon en per instelling.

Als u in België een deposito bezit bij een instelling die geen lid is van het Belgische Garantiefonds, is deze ook beschermd. Uw deposito wordt in dat geval beschermd door het Garantiefonds van het land waar de kredietinstelling zijn maatschappelijke zetel heeft.

Voor meer informatie over het garantiefonds dat uw deposito beschermt, dient u zich tot uw kredietinstelling te richten. 

Het Garantiefonds

Presentatie

Het Garantiefonds voor financiële producten werd opgericht door het KB van 14/11/2008 in het kader van anti-crisismaatregelen, binnen de FOD Financiën.

Het werd gecreëerd om deposanten, spaarders en investeerders te beschermen in geval hun instelling in gebreke blijft. Door het beveiligen van de tegoeden van haar cliënteel, draagt het Garantiefonds bij tot de stabiliteit van het Belgische bankwezen. Het Garantiefonds komt tussen voor de terugbetaling van de tegoeden van deposanten tot een maximum van € 100.000 per persoon en per instelling, behalve voor bepaalde deposito's die genieten van een tijdelijk hogere bescherming. 

Missie

Bescherming van uw tegoeden

Het Garantiefonds beschermt uw tegoeden, wanneer deze geplaatst werden als een deposito op een rekening, in een fonds, als kasbon of als levensverzekering.

Om dit te bereiken, heeft het Garantiefonds 2 verschillende garanties van maximum € 100.000 ingesteld. Het Fonds komt tussen als de instelling waaraan u uw vermogen hebt toevertrouwd in gebreke blijft of failliet gaat.

Voor meer details over de 2 verschillende garanties : 
Bekijk "bescherming van deposito's"    
Bekijk "bescherming van levensverzekeringen"  

Gezamenlijk handelen voor de financiële stabiliteit

Het Garantiefonds werkt samen met andere Belgische en Europese fondsen om de bescherming van spaartegoeden te verzekeren, het vertrouwen in de financiële sector te versterken. 

Uitvoeren van performantietesten

Het Garantiefonds voert verschillende performantietesten uit, om de betrouwbaarheid van het beschermingssysteem te verzekeren en een optimale samenwerking met de aangesloten instellingen te garanderen. 

Bijdrages innen

Elk jaar int het Garantiefonds bijdrages van de aangesloten instellingen. De bijdrages worden berekend in functie van de totale beschermde tegoeden en voor de kredietinstellingen naar Belgisch recht eveneens in functie van de risicograad van elk lid afzonderlijk.

Indien tijdens een interventie blijkt dat, de opgehaalde bijdrages niet voldoende zijn om alle spaartegoeden terug te betalen, komt de Algemene Administratie van de Thesaurie tussen voor het resterende bedrag. Hierna worden uitzonderlijke bijdrages geïnd van de aangesloten instellingen om het geleende bedrag terug te betalen aan de Thesaurie.

 

Andere fondsen die bijdragen tot de financiële stabiliteit in België

Het Garantiefonds van elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Om een volledige en uniforme dekking te bereiken van de deposito's binnen de Europese Economische Ruimte, heeft de Europese Unie aan elke lidstaat een bescherming van € 100.000 per persoon en per kredietinstelling opgelegd. De deposito's die worden aangehouden in een in België werkzaam bijkantoor van een kredietinstelling uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte , worden beschermd door het garantiefonds van deze lidstaat. 

Het Resolutiefonds: een ondersteuning van het Garantiefonds  

Het Resolutiefonds werd opgericht in 2011 door het KB van 28 december 2011. Haar missie is de financiering van preventieve maatregelen om het in gebreke blijven van solvabele financiële instellingen te voorkomen (door de injectie van bijkomend kapitaal). 
Op deze manier vermindert het Resolutiefonds het risico op een tussenkomst van het Garantiefonds. 

Het gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme  

Het gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme, ingevoerd door de verordening (EU) n° 806/2014 van 15 juli 2014, heeft tot doel om de ordelijke afwikkeling van systemische financiële instellingen, die onder het gemeenschappelijke toezichtsmechanisme vallen, te financieren.  

 

De bescherming van het Garantiefonds

De bescherming van deposito's

Als uw instelling in gebreke blijft of failliet gaat, betaalt het Garantiefonds u uit binnen een periode van 15 werkdagen. Vanaf 2021 zal deze termijn progressief gereduceerd worden, om tot een termijn van 7 werkdagen te komen vanaf 1 januari 2024. Het Garantiefonds betaalt tegemoetkomingen tot 100.000 € per persoon en per instelling. Bepaalde deposito's genieten evenwel van een tijdelijk verhoogde bescherming.

In welke gevallen kunnen de termijnen waarbinnen het Garantiefonds uitbetaalt worden verlengd?
Wat zijn precies de voorziene veranderingen met betrekking tot de uitbetalingstermijnen?

Welke zijn de in België actieve instellingen die worden beschermd door het Garantiefonds?

De depositogarantie is toepasbaar op deposito's die worden aangehouden door:

 • kredietinstellingen naar Belgisch recht; 
 • beleggingsondernemingen en beursvennootschappen naar Belgisch recht;
 • in België werkzame bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder lidstaten buiten de Europese Economische Ruimte die geen bescherming aanbieden die equivalent is aan die van het Garantiefonds;
 • beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, voor zover zij de beleggingsdienst van individueel portefeuille mogen uitvoeren.

Zijn uitgesloten: 

 • bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte. Deze instellingen worden beschermd door het depositogarantiesysteem van het betrokken land. 
 • bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte, waar een depositobescherming geldt die minstens equivalent is aan deze geboden door het Garantiefonds. Deze instellingen worden beschermd door het depositogarantiesysteem van het betrokken land. 

Bekijk de lijst met leden.      

Welke zijn de producten die beschermd worden door het depositogarantiesysteem? 

 • De volgende deposito's worden gedekt, ongeacht de valuta
  • zichtrekeningen, nominatieve rekeningen
  • spaarrekeningen
  • termijnrekeningen
  • beleggingstegoeden (tegoeden van gelden bestemd voor of voortkomend van beleggingsverrichtingen in financiële instrumenten)
 • Op naam gestelde kasbonnen en de gedematerialiseerde en op nominatieve rekeningen geregistreerde kasbonnen.
 • Obligaties of andere effecten die werden uitgegeven of gestort voor 2 juli 2014.

Worden uitgesloten:  

 • tegoeden van ondernemingen uit de financiële sector (banken, verzekeringen, enz.);
 • tegoeden van de staat en publieke overheden;
 • tegoeden van de bestuurders of commissarissen op rekeningen van de kredietinstelling die in gebreke blijft;
 • tegoeden geviseerd door de wetgeving op de strijd tegen het terrorisme en witwaspraktijken;
 • obligaties of andere effecten die werden uitgegeven of gestort na 2 juli 2014.
 • elektronisch geld en geld ontvangen in ruil voor elektronisch geld
 • deposito's die alleen overeenkomstig de nationale wetgeving kunnen worden vrijgegeven met het doel een lening terug te betalen die is aangegaan voor de aankoop van een privé-eigendom van een kredietinstelling of een andere instelling.

Hebt u recht op de garantie van € 100.000?

Ja, als u de bezitter bent van een beschermd product en u geen deel uitmaakt van de uitgesloten depositohouders. 

De garantie geldt voor:      

 • een meerderjarige, minderjarige, onder voogdij of vertegenwoordigd door een derde privépersoon, ongeacht zijn adres of nationaliteit;
 •  een vereniging, beroepsvereniging, stichting of andere groepering van welke aard ook;
 • een onderneming ongeacht haar statuut of grootte.

Wat moet u doen in geval uw financiële instelling in gebreke blijft?

 • Over een rekening beschikken bij een andere financiële instelling.
 • Dit rekeningnummer mededelen aan het Garantiefonds via Myminfin. Eenmaal uw identiteit bevestigd werd in het portaal, kan u uw failliete instelling selecteren in de rubriek 'Mijn Vermogen' waarna u uw nieuw rekeningnummer kan opgeven waarop u de tegemoetkoming wenst te ontvangen.

De terugbetaling is automatisch. U hoeft dus geen andere actie te ondernemen ten opzichte van het Garantiefonds. 

Let op: zonder het bezorgen van een rekeningnummer, zal het Garantiefonds niet in staat zijn om uw tegemoetkoming uit te betalen. 

Hoe wordt uw terugbetaling berekend? 

Alle tegoeden (hoofdsom, interesten en aanhorigheden) van al uw rekeningen (zonder onderscheid naar de categorie en benaming van die rekeningen) bij eenzelfde financiële instelling worden opgeteld. 
De som wordt omgezet in euro en, indien nodig, beperkt tot € 100.000. Deze limiet kan worden herzien als een van uw deposito's geniet van een tijdelijke verhoogde bescherming. 

Hoe functioneert de depositogarantiebescherming voor gemeenschappelijke rekeningen?
Hoe functioneert de depositogarantiebescherming voor derdenrekeningen?
Hoe functioneert de depositogarantiebescherming voor professionele rekeningen?

De bescherming van levensverzekeringen

Als uw levensverzekeringsonderneming niet meer in staat is u uit te betalen of failliet is verklaard, zal het Garantiefonds u terugbetalen binnen een termijn van 3 maanden, die 3 keer verlengd kan worden door het Garantiefonds. De tegemoetkoming beperkt zich tot een maximum van 100.000 € per persoon en per instelling. 

Wat zijn de omstandigheden waaronder de terugbetalingstermijn kan verlengd worden? 

Welke zijn de beschermde levensverzekeringsondernemingen? 

Alle levensverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, erkend als  levensverzekeraar onder tak 21.
De bescherming van levensverzekeringscontracten is niet Europees geharmoniseerd. Daarom is de eventuele bescherming van een levensverzekeringscontract naar buitenlands recht of afgesloten met een levensverzekeringsonderneming naar buitenlands recht, onderworpen aan dit buitenlands recht.

Welke zijn de beschermde producten?

Levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement naar Belgisch recht (tak 21).

Worden uitgesloten: 

 • de overeenkomsten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (groepsverzekeringen);
 • de overeenkomsten betreffende de aanvullende pensioenen van zelfstandigen (WAPZ).

Wat gebeurt er als mijn instelling zowel bancaire producten als levensverzekeringsproducten aanbiedt?

Hebt u recht op deze garantie?

Ja, als u een levensverzekeringscontract tak 21 naar Belgisch recht hebt afgesloten, ongeacht uw woonplaats of nationaliteit. 

Wat moet u doen in geval uw levensverzekeringsonderneming in gebreke blijft?

In de twee maanden volgend op het in gebreke blijven stuurt u ons het door u ingevulde formulier, dat op onze website ter beschikking wordt gesteld of op verzoek wordt naar u opgestuurd, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. 

Daarbij moet u kiezen op welke manier u vergoed wenst te worden:

 • Via een uitbetaling van de afkoopwaarde van uw contract, op een bankrekening naar uw keuze (in dit geval zullen eventuele belastingen vóór de uitbetaling gehoffen worden).
 • Via een transfer van uw contract naar een andere levensverzekeringonderneming (dit laat toe deze belastingen te vermijden). In dit geval moet u bij uw aanvraag een fiscaal attest voegen, opgemaakt door uw nieuwe levensverzekeringsonderneming.

Let op: om eventuele belastingen te vermijden, dient dit nieuwe contract van dezelfde fiscale voorwaarden te genieten als het contract waarvoor u de overdracht aanvraagt. 

Wat is het bedrag van uw tegemoetkoming?

Het bedrag van uw tegemoetkoming is gelijk aan de afkoopwaarde van uw levensverzekeringscontract op het moment van het in gebreke blijven van uw levensverzekeringsonderneming, eventueel verminderd met van toepassing zijnde belastingen en beperkt tot € 100.000 per persoon en per levensverzekeringsonderneming.

 

De bescherming van het Beschermingsfonds

De bescherming van financiële instrumenten

Deze bescherming is van toepassing op financiële instrumenten die de cliënt bij zijn instelling in bewaring heeft gegeven.

De instellingen die aangesloten bij het Beschermingsfonds zijn:

 • de kredietinstellingen
 • de beursvennootschappen
 • de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies 
 • de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, die eveneens de activiteit van individueel portefeuillebeheer kunnen uitoefenen

De cliënt geniet een zeer grote wettelijke bescherming betreffende de effecten die hij aan zijn financiële instelling heeft toevertrouwd. De cliënt blijft immers de rechtmatige eigenaar van zijn effecten. Dit betekent dat bij faillissement van de instelling, de curator hen de effecten moet teruggeven en ze niet in de boedel van het faillissement kan opnemen.

Indien, na faillissement van de bewaarnemer, de cliënt deze in bewaring gegeven instrumenten niet meer zou kunnen recupereren dan kan voor het eventuele verlies een beroep worden gedaan op de beschermingsregeling. Een tegemoetkoming zal dus enkel maar overwogen moeten worden indien blijkt dat, na teruggave van alle beschikbare effecten, er toch nog cliënten zouden zijn die bepaalde van hun effecten niet zouden hebben teruggekregen. Dit zal zich in principe enkel kunnen voordoen in geval van administratieve fouten of andere onregelmatigheden.

De teruggave aan de rechtmatige eigenaar van de effecten die hij in bewaargeving gaf, zal gebeuren door overdracht op een effectenrekening bij een andere instelling ongeacht de waarde die deze effecten hebben op het ogenblik van de deficiëntie van de bewaarnemer. De beschermingsregeling biedt geen enkele dekking tegen een eventueel waardeverlies van de effecten.

Het risico is zeer beperkt dat er, na teruggave van alle beschikbare effecten, nog een vordering vanwege een cliënt op de deficiënte instelling zou openstaan. Om die reden werd de maximale dekking van de beschermingsregeling op € 20.000 per persoon en per financiële instelling vastgelegd. Indien de betrokken cliënt hierna nog niet volledig zou zijn vergoed, dan zal hij voor het nog openstaande bedrag een vordering behouden op de financiële instelling en komt hij in aanmerking voor een vereffenings- of faillissementsdividend.

Tegemoetkomingsreglement

De precieze voorwaarden waaraan moet voldaan worden om een beroep te kunnen doen op de bescherming zijn vermeld in het tegemoetkomingsreglement. Dit reglement bepaalt de begunstigden die in aanmerking komen voor de waarborg, de aard van de vergoedbare tegoeden, de berekeningsmethode van de dekking en te volgen tegemoetkomingsprocedure.

Jaarverslagen

Indien u jaarverslagen wilt raadplegen, kan u contact opnemen via:

Federale Overheidsdienst Financiën   
Administratie van de Thesaurie   
Beschermingsfonds  
Kunstlaan 30
B-1040 BRUSSEL  
   
Tel 0257 478 40
E-mail: protectionfund.treasury@minfin.fed.be

Het bestuurscomité

VOORZITTER Alexandre De Geest  
LEDEN Vertegenwoordigers van de overheid Vertegenwoordigers van de kredietinstellingen en beursvennootschappen
  Jean Hilgers Karel Van Eetvelt
  Dirk Ooms Dirk De Cort
  Manuela Carpano Patrick Tans
  Christel De Vleeschauwer Dirk Wouters
  Michèle Casteleyn Luc Aspeslagh
    Eric Struye de Swielande
     
  Plaatsvervangers Plaatsvervangers
  Maarten Lombaert Tom Boedts
    Wim Descamps
    Véronique Leleux
     
REGERINGSCOMMISSARIS Luc Keuleneer